Największa ekspozycja w Polsce
Lider sprzedaży kostki brukowejSprzedaż na terenie całej Polski

Regulamin witryny internetowej www.galeria-kostki.pl oraz zakupów na odległość od firmy Omegabruk sp. z o.o.
§ 1

Postanowienia wstępne

Witryna GaleriaKostki, dostępna pod adresem internetowym www.galeria-kostki.pl, prowadzona jest przez Omegabruk sp. z o.o. z siedzibą w 05-825 Książenice ul. Mazowiecka 115B wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV Wydział Gospodarczy KRS krajowego rejestru sądowego pod numerem KRS 0001007507, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 529 184 42 76 , REGON 523891379

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających z witryny i określa zasady korzystania z witryny oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem witryny.§ 2

Definicje

Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach zamówienia, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedawca – Omegabruk sp. z o.o. z siedzibą w Książenice przy ul. Mazowieckiej 115B, kod pocztowy 05-825, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE , XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001007507, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł, NIP 529 184 42 76, REGON 523891379 .
Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem witryny.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Witryna – witryna internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.galeria-kostki.pl Za pośrednictwem witryny można zapoznać się z aktualną ofertą Sprzedawcy. Za pośrednictwem samej Witryny nie można dokonać zakupu. Zakup jest dokonywany na podstawie zamówienia złożonego przez klienta.

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach złożonego Zamówienia, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Obecność w siedzibie Sprzedawcy lub ustalenia dotyczące zkupu w siedzibie Sprzedawcy i późniejsze złożenie Zamówienia drogą elektroniczną lub za pomocą innych Śrdków komunikacji nie jest Umową zawartą na odległość

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Środków komunikacji (wiadomości email, wiadomości SMS/MMS lub rozmowy telefonicznej) i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Zapytanie – wiadomość od klienta wysyłana za pomocą Witryny, dotycząca wyrażenia chęci zakupu wybranych Produktów w ofercie Sprzedawcy. Zapytanie nie jest równoznaczne z Zamówieniem. Zapytanie jest wyrażeniem chęci poznania dokładnej oferty zakupu wybranych Produktów.

Konto - konto klienta w Witrynie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zapytaniach w Witrynie.

Formularz rejestracji - formularz dostępny w Witrynie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zapytania - interaktywny formularz dostępny w Witrynie umożliwiający złożenie Zapytania. Określenie sposobu odbioru towaru oraz formy płatności nastąpi zgodnie z ustaleniami pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pomocą innych form kontaktu ze Sprzedającym (email, rozmowa telefoniczna, wiadmość SMS/MMS)

Koszyk – element oprogramowania Witryny, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do Zapytania.

Produkt - dostępna w Witrynie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem zainteresowania kupującego

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą poza pośrednictwem Witryny. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta na podstawie przesłanej faktury Proformy i, w przypadku formy płatności przedpłata, po jej opłaceniu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Środki komunikacji – dopuszczone środki komunikacji ze Sprzedającym. Dopuszczonymi środkami komunikacji jest kontakt telefoniczny oraz wiadomości email wyszczególnione w § 3 punkt 2 oraz 3.
§ 3

Kontakt ze Sklepem
Adres Sprzedawcy: ul. Mazowiecka 115B, 05-825 Książenice

Adres e-mail Sprzedawcy: sprzedaz@galeriakostki.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: 22 738 95 05, 512 50 20 10 .

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00
§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania asortymentu Witryny oraz składania zapytań na Produkty, niezbędne są:

urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari lub kompatybilne

aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

włączona obsługa plików cookies,,

zainstalowany program FlashPlayer.
§ 5

Informacje ogólne

Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Witryny spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Witryny z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie asortymentu Witryny nie wymaga zakładania Konta. Składanie zapytań przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zapytania bez zakładania Konta.

Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Wszystkie ceny za Produkty w Witrynie są cenami loco fabryka właściwych dla danego producenta Produktu. W sprawie sprawdzenia dostępności Produktu w danej fabryce należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą Środków komunikacji.

Klient może odebrać Zamówiony Produkt własnym pojazdem przystosowanym do jego transportowania, nie stwarzającym zagrożenia dla uszkodzenia ładunku, kierowcy lub innych uczestników ruchu. W przypadku gdy pojazd, którym Kupujący zamierza odebrać Produkt nie spełnia w/w wymagań Sprzedawca może odmówić załadunku.

Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz ewentualna kaucja za palety, która podlega zwrotowi w przypadku oddania palet przez i na koszt Klienta do danej fabryki producenta wskazanej przez Sprzedającego.

W przypadku gdy Klient nie jest w stanie sam odebrać Produktu, Sprzedawca może wykonać dodatkowo i niezależnie od dokonanego Zamówienia oraz Umowy sprzedaży płatną usługę transportową. Koszt wykonania usługi transportowej Klient otrzyma za pomocą Środków komunikacji. Koszt dodatkowo wykonanej usługi transportowej jest niezależny i niezwiązany z Zamówieniem oraz Umową sprzedaży i nie podlega zwrotowi Klientowi.

W przypadku zamówienia od klienta dodatkowej usługi transportowej w celu dostarczenia Produktów, Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę za pomocą Środków komunikacji o miejscu rozładunku oraz o możliwościach wjazdu pojazdu, który będzie dostarczał Zamówione Produkty. Kupujący nie musi znać się na specyfikacji pojazdu, który będzie transportował produkty jednak to nami nim spoczywa obowiązek podania szerokości drogi dojazdowej do miejsca rozładunku oraz wytrzymałości nawierzchni.


§ 6

Zakładanie Konta w Witrynie

Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych : Imię, nazwisko, adres email,

Założenie Konta w Witrynie jest darmowe.

Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

wybrać Produkt z Witryny będący przedmiotem Zamówienia, a następnie przesłać zamówienie na adres email ze Środków komunikacji.

przesłać dane osoby (Imię i Nazwisko), oraz numer rejestracyjny pojazdu, któy będzie odbierał Produkt(y)

w przypadku zlecenia dodatkowej usługi transportowej należy przesłać adres dostawy oraz możliwości wjazdu dla pojazdu, który będzie transportował zakupiony(e) Prudukt(y).§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może oderbać zakupiony(e) Produkt(y) sam z zakłądu wskazanego przez Sprzedawcę

Klient może zlecić dodatkową usługę transportową zakupionego Produktu Sprzedawcy:

Transport ciężarowy bez rozładunku – koszt i organizacja rozładunku po stronie klienta

Transport ciężarowy z rozładunkiem – dostawa samochodem wyposażonym w HDS

Przesyłka kurierska tylko w przypadku zakupu chemii oraz płyt ceramicznych gdzie waga zakupionych produktów nie przekracza 1000kg

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

Płatność przelewem na konto Sprzedawcy przed dostawą

Płatność gotówką przed dostawą w siedzibie Sprzedawcy

Płatność kartą płatniczą.

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności można uzyskać u Sprzedawcy.
§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim przesłaniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Środków komunikacji

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca sprawdza dostępność Produktów oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, wraz z fakturą Pro-forma do zapłaty, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. W momencie kiedy Klient odbiera zakupione Produkty osobiście to w momencie otrzymania faktury Pro-forma od Sprzedawcy oraz przesłaniu za pomocą Środków komunikacji danych osoby odbierającej zakupione Produkty zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Jeżeli Klient zleca Sprzedawcy dodatkowo usługę transportową to momentem zawarcia umowy jest poinformowanie za pomocą Środków komunikacji przez Sprzedawcę o terminie dostawy Produktów

W przypadku wyboru przez Klienta:

płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przed odbiorem Produktów.

płatności gotówką przy odbiorze osobistym Produktów, Klient obowiązany jest dokonać płatności przed odbiorem Produktów.

W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę za pomocą Środków komunikacji. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

W przypadku gdy Kupujący zlecił Sprzedawcy dodatkową usługę transportową Produktu do Klienta jest odpłatna i bezzwrotna. Koszty dodatkowej usługi transportowej są wskazywane Klientowi na za pomocą Środków komunikacji oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się w momencie odbioru Produktów osobiście przez Konsumenta lub osobę przez niego upoważnioną. W przypadku zlecenia dodatkowej usługi transportowej od dnia odebrania Produktu z danej fabryki przez przewoźnika.

Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia za pomocą Środków komunikacji. Oświadczenie można złożyć również na załączniku do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności. W przypadku Produktów, których waga razem z opakowaniem przekracza 1000 kg sprzedawca może obniżyć kwotę zwrotu o maksymalnie 5% tytułem kosztów związanych z rozładunkiem Produktów za pomocą maszyn ciężkich (wózki widłowe, koparki etc). Jeżeli Konsument zlecił Sprzedawcy dodatkową usługę transportową jest ona bezzwrotna.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem i sprawdzeniu jego stanu. Zarówno Produkt jak i opakowanie Produktu powinno być nie zniszczone, w stanie niegorszym niż w momencie odbioru i nadającym się do dalszej odsprzedaży.

Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą lub kurierem

6. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem są Produkty na zamówienie. 

w której zamówienie jest według specyfikacji konsumenta oraz służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.§ 11

Reklamacja i gwarancja

Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Dodatkowo warunki Produktów danego producenta są dostępne na jego stronie firmowej. Większość producentów wymaga do reklamacji etykiety towarowej, która znajduje się na każdej palecie z produktem i zawiera m.in. o dacie produkcji.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 28 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 28 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.


§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
§ 13

Dane osobowe w Witrynie internetowej

Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Witryny internetowego jest Sprzedawca.

Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Witryny internetowej zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

W przypadku Klienta, który korzysta w Witrynie internetowej ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Firma z Międzyborowa jest słabiutka bardzo. 

W przypadku Klienta, który korzysta w Witrynie internetowej ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
BRUK-BET ceny oraz pełna oferta produktówCT SERVICE Sp. z o.o.DROGBRUK ceny oraz pełna oferta produktówGalabeton ceny oraz pełna oferta produktówJadar Sp. z o.o. ceny oraz pełna oferta produktówKOST-BET ceny oraz pełna oferta produktówLIBET Producent Kostki Brukowej OfertaPOLBRUK ceny oraz pełna oferta produktówSEMMELROCK Producent kostki brukowej OfertaSTARGRES ceny oraz pełna oferta produktówTUBĄDZIN ceny oraz pełna oferta produktówVESTONE Producent Kostki Brukowej OfertaZOYA ceny oraz pełna oferta produktów